top of page

REGULAMIN

DEFINICJE

 

 1. Regulamin – Niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z usług Serwisu panda-trada.com, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 2. Umowa – Umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

 3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

 4. Sprzedający - Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie strony: CCDD SP. Z O.O. , adres: ul.Wspólna 17A 05-090 Janki, Polska NIP: 1231388631,

 5. Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sprzedawcy; Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zawierania umów jedynie z przedsiębiorcami

 6. Produkty – Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 2. Kupującym może być tylko przedsiębiorca. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, bowiem przepisów tych nie stosuje się do umów zawieranych między przedsiębiorcami.

 4. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer +48 883 980 197/ +48 666 682 888, mailem info@panda-trada.com

 2. Korespondencję tradycyjną, prosimy  nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

PROCEDURA ZAKUPU

 

§ 3

 1. Sprzedający prowadzi poprzez portal panda-trada.com sprzedaż Produktów wyszukiwanych na rynku chińskim na indywidualne zamówienie Kupującego. Produkty zamówione przez Kupującego są sprowadzane do Polski dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

§4

 1. Kupujący składa zamówienie na adres mailowy podany na stronie internetowej jako adres do kontaktu.

 2. Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury .

 3. Każde zamówienie zostaje potwierdzone po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu fakturę proforma.

 4. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu wpłaty z tytułu wystawionej Kupującemu faktury proforma.

 5. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wewnątrz Chin, transportu do Polski oraz wszelkich opłat dodatkowych związanych z cłem i innymi podatkami należnymi.

 6. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłat wskazanych w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyliczenia ich wysokości przez Sprzedającego.

 7. Sprzedający doręczy kupującemu fakturę ostateczną rozliczającą całą transakcję wraz z zamówionym przez Kupującego towarem.

 

§5

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od opcji dostawy: Przesyłki lotnicze 14dni, Przesyłki kolejowe 35dni, Przesyłki morskie 60dni

 2. Termin ten liczony jest od otrzymania przez Sprzedającego opłat wskazanych w § 4.

 

DOSTAWA

 

§6

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, możliwy jest również odbiór towaru z naszego magazynu, terminala kolejowego lub portu.

 2. Czas dostawy określany jest każdorazowo na fakturze VAT.

 3. Sprzedający zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, które ma miejsce z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: opóźnienie w produkcji zamówionego indywidualnie towaru przez producenta, rewizja towaru przez urzędy celne, blokada gospodarki, siła wyższa, kataklizmy, strajki, pandemie, epidemie, wprowadzenie stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, wojny. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o mających miejsce opóźnieniach i jego przyczynach niezwłocznie po uzyskaniu takowych informacji.

 

REKLAMACJE

 

§7

 1. Odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych jest wyłączona. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakość dostarczanych do Kupującego towarów.

 2. Sprzedający wskazuje, że dostarczone produkty mogą różnić się nieznacznie od produktów zamówionych względem kolorystycznym, z uwagi na fakt, iż kolor z fotografii może różnić się od koloru produktu (również ze względu na ustawienia rozdzielczości danego komputera). Sprzedający niniejszym wyłącza odpowiedzialność za tego typu różnice.

 3. Sprzedający wyłącza również swoją odpowiedzialność za różnice na fotografii a faktycznym opakowaniem dostarczonego produktu.

 4. Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zamówionych produktów.

 5. Produkty oferowane przez Sprzedającego nie są objęte gwarancją.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§8

 1. Sprzedający jest administratorem ( Inspektor Ochrony Danych Osobowych) danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów tylko w celu realizacji transakcji.

 2. Zbiór danych naszych kontrahentów zgłoszony jest do GIODO ( Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz dostosowany jest do:

 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe wykorzystane są wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem RODO.

 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

 

INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§9

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

 

§10

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020.

bottom of page